Bild av DK3-Royal lådhurts - såpad ek

DK3-Royal lådhurts - såpad ek

- Svenssons i Lammhult -

DK 3-Royal lådhurts i såpad ek med tre lådor.
Frakt och leverans

Pris 14105 SEK